BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Rekrutacja koordynatorów działań w ramach projektu UrbCultural Planning

Instytut Kultury Miejskiej ogłasza rekrutację koordynatorów działań w ramach projektu UrbCultural Planning.

UrbCultural Planning to projekt wspierający metody partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych. Projekt będzie opierał się też na pracy z lokalnymi społecznościami w dzielnicach 6 europejskich
miast – w przypadku Gdańska będzie to Nowy Port i Dolne Miasto. Projekt realizowany jest ze wsparciem finansowym z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg Baltic Sea Region.

Aktualnie prowadzimy rekrutację koordynatorów działań w ramach projektu:

1) Koordynator merytoryczny dla działań z obszaru planowania przestrzennego

2) Koordynator dla działań partycypacyjnych w dzielnicy Nowy Port

3) Koordynator dla działań partycypacyjnych w dzielnicy Dolne Miasto

Planowana forma współpracy: umowa zlecenie.

Planowany okres współpracy: 24 miesiące; od maja 2019 roku do końca kwietnia 2021 roku.

Kandydatów i kandydatki prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailowo lub składania osobiście w siedzibie IKM w terminie do dnia do 17 maja 2019 r.

W ramach zgłoszenia należy przedstawić list motywacyjny, potwierdzający chęć uczestnictwa w projekcie, udokumentować doświadczenie w wymaganych obszarach oraz przedstawić oczekiwaną wysokość honorarium.

 

Ogłoszenia określające wymagania i zadania koordynatorów:

1) UrbCulturalPlanning – Koordynator merytoryczny dla działań z obszaru planowania przestrzennego

2) UrbCulturalPlanning – Koordynator w dzielnicy Nowy Port dla działań partycypacyjnych

3) UrbCulturalPlanning – Koordynator w dzielnicy Dolne Miasto dla działań partycypacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług – pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Instytutu Kultury Miejskiej

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług – pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Instytutu Kultury Miejskiej

Przedmiot zamówienia ma związek z wejściem w życie we wszystkich krajach Unii Europejskiej w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Faza wdrożeniowa:

1.1. Weryfikacja i ewentualnie aktualizacja dokumentów wdrażających zasady ochrony danych osobowych w Instytucie Kultury Miejskiej: Polityki ochrony danych osobowych, Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, umów powierzenia danych osobowych

1.2 Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i procedur wdrożonych w Instytucie Kultury Miejskiej (26 osób),

1.3. Opracowanie założeń i doradztwo w zakresie wdrożenia przez IKM odpowiednich środków technicznych (zabezpieczenia informatyczne) i organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe

2. Świadczenie usług – pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Instytutu Kultury Miejskiej

2.1 Informowanie administratora danych osobowych, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów prawa,

2.2 Merytoryczne wsparcie administratora danych osobowych, podmiotów przetwarzających oraz pracowników w podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania danych,

2.3 Monitorowanie przestrzegania w IKM procedur dotyczących ochrony danych osobowych,

2.4 Przygotowania i prowadzenia rejestrów kategorii oraz czynności przetwarzania danych osobowych

2.5 Przygotowanie ogólnej i szczegółowej oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji, w tym danych osobowych – oceny skutków dla ochrony danych osobowych,

2.6 Przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które mają te dane przetwarzać oraz prowadzenie ewidencji upoważnień,

2.7 Przedstawienie propozycji i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych i ich przetwarzania,

2.8 Monitorowanie realizacji zasad przetwarzania danych osobowych w IKM, podejmowanie skutecznych działań w celu zapewnienia wykazania ich przestrzegania- zapewnienia rozliczalności,

2.9 Kontrolowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, w szczególności w zakresie udzielonych zgód,

2.10 Prowadzenie wykazu obszarów przetwarzania,

2.11 Prowadzenie wykazu zbiorów danych osobowych,

2.12 Prowadzenie opisu struktury zbiorów,

2.13 Prowadzenie opisu sposobu przepływu danych,

2.14 Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków oraz monitorowanie ich wykonania,

2.15 Inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia należytej ochrony danych osobowych w IKM,

2.16 Przeprowadzanie systematycznych audytów sprawdzających,

2.17 Pełnienie funkcji punktu kontaktowego na organu nadzorczego oraz dla osób, których dane dotyczą,

2.18 Zgłaszanie naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą.

 

SPOSÓB WYCENY:

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej obejmującej:

1) Cenę za wykonanie świadczeń opisanych w pkt. 1 (Faza wdrożeniowa), tj. za weryfikację i aktualizację obowiązujących procedur – cena ryczałtowa.

2) Cenę za świadczenie usług – pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Instytutu Kultury Miejskiej – cena za miesiąc za wykonywania usługi.

Prosimy o podanie w ofertach cen netto, należnego podatku VAT (jeśli dotyczy) i cen brutto.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Instytutu Kultury Miejskiej: od 25 maja 2018 r.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na okres do 31-12-2018 r. z możliwością przedłużenia.

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.05.2018r. do godz. 14:00 

Możliwe jest złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e- mail: ewa.przybojewska@ikm.gda.pl

lub w formie pisemnej w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

Osoba do kontaktu: Ewa Przybojewska, tel. 663 362 016, email: ewa.przybojewska@ikm.gda.pl

 

WYBÓR OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami takimi jak: cena, doświadczenie we wdrażaniu procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe, zakres przedstawionej oferty.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych

Ogłoszenie o pracy: Główny Specjalista ds. Technicznej Obsługi Obiektu

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku poszukuje kandydatów/ek na stanowisko:

Główny Specjalista ds. Technicznej Obsługi Obiektu

Ogłoszenie_Główny Specjalista ds. Technicznej Obsługi Obiektu

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: praca@ikm.gda.pl do 16 kwietnia 2018.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Poszukujemy osoby do współpracy

Instytut Kultury Miejskiej poszukuje koordynatora/koordynatorki programu Bardzo Młoda Kultura (Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim).

Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej. Instytut Kultury Miejskiej jest operatorem programu w województwie pomorskim na lata 2016 – 2018. Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Więcej informacji o programie: http://www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura/

Zakres współpracy obejmuje:

Działania koordynacyjne:

 • organizacja spotkań informacyjnych i innych wydarzeń w ramach projektu, m. in. konferencji, giełd projektów,

 • prowadzenie zapisów na warsztaty i pozostałych spraw związanych z rekrutacją,

 • obecność podczas trwania warsztatów i szkoleń,

 • sporządzanie zamówień wewnętrznych, opisywanie dokumentów księgowych,

 • przygotowanie zapytań ofertowych,

 • przygotowanie umów dotyczących zadania,

 • bieżący kontakt z Narodowym Centrum Kultury, w tym przygotowywanie dokumentów dotyczących programu, sporządzanie raportów, nadzór nad wykonywaniem umowy między IKM i NCK,

 • prowadzenie dokumentacji projektu,

 • uczestnictwo w spotkaniach beneficjentów Programu Bardzo Młoda Kultura organizowanych przez NCK,

 • organizacja szkoleń dotyczących realizacji Programu Bardzo Młoda Kultura,

 • koordynacja prac wydawniczych,

 • współpraca z osobą prowadzącą stronę internetową projektu,

 • współpraca z koordynatorem działań badawczych, ewaluacyjnych i promocyjnych.

Działania komunikacyjne:

 • promocja warsztatów i konkursów (bezpośrednie spotkania w regionie i korespondencja z potencjalnymi uczestnikami),

 • udzielanie informacji na temat programu,

 • udzielanie informacji na temat kwestii formalnych i organizacyjnych,

 • dotyczących realizacji projektów wyłonionych w konkursie,

 • koordynacja prac nad przygotowaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych.

Poszukujemy osoby, która:

 • lubi pracę organizacyjną,

 • posiada doświadczenie w koordynowaniu współpracy z większą liczbą partnerów,

 • jest komunikatywna i lubi pracę w dużym zespole,

 • interesuje się edukacją kulturową w tym artystyczną, tożsamościową, obywatelską potrafi dzielić się wiedzą i doświadczeniami z innymi.

Gotowość podjęcia współpracy od kwietnia (najpóźniej maja) 2016 roku. Forma współpracy: umowa zlecenie.

Przewidywany okres współpracy: 33 miesiące (lata 2016-2018) (Próbny okres zlecenia: kwiecień – czerwiec 2016 roku.) Wynagrodzenie: 2800 zł brutto miesięcznie.

Prosimy o przesyłanie CV i listu przewodniego uzasadniającego motywacje i kompetencje do realizacji programu na adres: praca@ikm.gda.pl do 5 kwietnia 2016 roku do końca dnia.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm).

 

Konkurs dla studentów „Odnalezione w tłumaczeniu”

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie i w panelach dyskusyjnych oraz gali wręczenia Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w ramach Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbędą się w dniach 9-11 kwietnia 2015 r. w Gdańsku.

Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów wydziałów polonistyki i kierunków filologicznych.

Formularz należy odesłać do 18 marca 2015 roku na adres katarzyna.buczek@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk
W konkursie do zdobycia udział w Spotkaniach i nagrody pieniężne w wysokości 240,00 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu do Gdańska oraz akomodacji w Gdańsku.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Więcej informacji o Gdańskich Spotkaniach Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” znajduje się na stronie www.odnalezionewtlumaczeniu.pl

Konkurs – ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

Poszukujemy osoby do współpracy

Poszukujemy osoby do współpracy przy realizacji projektów „Baza podmiotów kultury działających na terenie Gdańska” i „Otwarta baza wydarzeń kulturalnych”. Zakres współpracy obejmuje wsparcie przy prowadzeniu bieżącej korespondencji związanej z realizacją projektów, weryfikacji treści wprowadzanych do baz oraz pozyskiwaniu nowych organizacji korzystających z baz.

Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów internetowych oraz w korzystaniu z systemów zarządzania treścią.

Przewidywany okres współpracy i wynagrodzenie brutto: 6 miesięcy, 12 000 zł brutto.
Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl do 4 marca 2015 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm).

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

oferta: pracownik/pracownica działu public relations

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – samorządowa instytucja kultury poszukuje:

pracownika/pracownicy działu public relations

WYMAGANIA:

Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

 • wyższego wykształcenia,
 • udokumentowanego doświadczenia w działalności z obszaru public relations,
 • umiejętności tworzenia i redagowania tekstów
 • umiejętności pracy zespołowej, dobrej komunikacji interpersonalnej,
 • dobrej organizacji pracy, odpowiedzialności,

mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w dziale public relations instytucji kultury (sektor publiczny bądź pozarządowy),
 • biegła umiejętność tworzenia treści w serwisie opartym na Wordpresie,
 • doświadczenie w prowadzeniu profili społecznościowych instytucji/organizacji, w szczególności w serwisie Facebook,
 • twórcze podejście do wyznaczonych zadań.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Do obowiązków pracownika działu public relations należeć będzie:

 • redakcja strony internetowej Instytutu Kultury Miejskiej,
 • współpraca przy prowadzeniu profili Instytutu Kultury Miejskiej w mediach społecznościowych,
 • współpraca w przygotowywaniu informacji i materiałów prasowych,
 • współtworzenie strategii komunikacji Instytutu Kultury Miejskiej,
 • sporządzanie bieżących analiz, raportów i zestawień z prowadzonych działań.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,
 • możliwość współtworzenia strategii komunikacji instytucji kultury,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole.

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres e-mail: praca@ikm.gda.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).

Termin składania aplikacji: 10 listopada 2014 r.

oferta pracy: specjalista/ka ds. pr i promocji

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – samorządowa instytucja kultury poszukuje: 

Specjalisty/specjalistki ds. PR i Promocji

GŁÓWNY CEL STANOWISKA:
Promocja kluczowych projektów kulturalnych i kulturalno – społecznych oraz kształtowanie wizerunku instytucji.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI I ZADANIA:
– Współtworzenie i realizacja projektów strategii komunikacyjnej i marketingowej dla projektów realizowanych przez IKM 
– Budowanie i utrzymywanie otwartych i efektywnych relacji z mediami (współpraca z redakcjami, mediami społecznościowymi)
– Realizacja działań związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną zgodnie ze strategią IKM
– Kształtowanie wizerunku firmy na zewnątrz oraz dbałość o jej wewnętrzny wizerunek (PR wewnętrzny i zewnętrzny)
– Projektowanie, organizacja i promocja konferencji bądź działań promocyjnych np. na targach towarzyszących wybranym projektom instytucji 
– Bieżąca analiza oraz monitoring rynku i prasy
– Pozyskiwanie partnerów do projektów realizowanych przez IKM
– Nadzór nad wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z podpisanych umów
– Nadzór nad projektami wydawniczymi instytucji

NASZE OCZEKIWANIA:
– Zainteresowanie i doświadczenie w promocji projektów kulturalnych
– Doświadczenie w prowadzeniu projektów marketingowych oraz w działaniach typu media relations, także w zakresie mediów ogólnopolskich
– Umiejętność tworzenia informacji prasowych 
– Bardzo dobra znajomość mediów, a także technik i narzędzi komunikacyjnych
– Praktyczna znajomość zagadnień public relations,
– Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (PR, marketing) lub z obszaru kultury 
– Bardzo dobra znajomość j.angielskiego
– Umiejętność redagowania tekstów
– Wysokie umiejętności interpersonalne
– Doskonała organizacja pracy oraz samodzielność
– Komunikatywność
– Kreatywność i dyspozycyjność
– Umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY:
Oferujemy rozwój zawodowy w instytucji kultury w kreatywnym, ciekawym i profesjonalnym zespole, współudział w tworzeniu i realizacji programu instytucji, a także dużą samodzielność działania.

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres:

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40, 880-830 Gdańsk e-mailem: praca@ikm.gda.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883). 

Termin składania aplikacji: 20 luty 2013 r.

Międzynarodowy konkurs na kuratora festiwalu Narracje 2013

Instytut Kultury Miejskiej oraz Gdańska Galeria Miejska ogłaszają otwarty międzynarodowy konkurs na kuratora piątej edycji Festiwalu „Narracje – Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej”, planowanej do realizacji w listopadzie 2013 r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do dnia 11 listopada 2012 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@narracje.eu lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora:

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80 – 830 Gdańsk

Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin znajdują się w załącznikach.

Dokumenty w polskiej wersji językowej:
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Wzór oświadczenia

Dokumenty w angielskiej wersji językowej:
Announcement
Regulations
StatementProjekt i wykonanie wp-expert