BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Informacja o aktualnych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Pzp

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji – dalej zwane „postępowaniem” – na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605):

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób, nieruchomości, mienia, terenów i urządzeń usytuowanych przy ul. Targ Rakowy 11 w Gdańsku oraz imprez wewnętrznych i plenerowych organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Termin składania ofert: 15.12.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest przez na platformie eZamowienia

www.ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00539412/01 z dnia 7 grudnia 2023 r.

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-626f6e4c-94e7-11ee-9ee7-e2087ac16d09

01/P/IKM/2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę mebli i wyposażenia wnętrz dla Instytutu Kultury Miejskiej

Instytut Kultury Miejskiej informuje, że w dniu 20.10.2018 r. postępowanie – przetarg nieograniczony nr 01/P/IKM/2018 został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

01:P:IKM:2018_Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli i wyposażenia wnętrz.

Meble i artykuły wyposażenia wnętrz objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone są do przyszłej siedziby IKM – budynku Kunsztu Wodnego przy Targu Rakowym 11 w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 części. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, tj. Wykonawcy mogą składać ofertę na wybrane części zamówienia lub na wszystkie części.

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w formie pisemnej, w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązaniu są przesłać w formie elektronicznej wypełniony Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wg wzoru – Załącznika nr 4 do SIWZ.

01:P:IKM:2018_SIWZ Dostawa mebli i wyposażenia wnętrz Kunszt Wodny

01:P:IKM:2018_Zał. 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

01:P:IKM:2018_Zał. 1 do SIWZ – Formularz ofertowy – wersja edytowalna DOC

01:P:IKM:2018_Zał. 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

01:P:IKM:2018_Zał. 3 do SIWZ – STWIOR

01:P:IKM:2018_Zał. 4 do SIWZ – JEDZ

01:P:IKM:2018_Zał. 5 do SIWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa

01:P:IKM:2018_Zał. 6 do SIWZ – Wykaz dostaw

01:P:IKM:2018_Zał. 7 do SIWZ – Wzór umowy z załącznikami

01:P:IKM:2018_Ogłoszenie o zamówieniu

PRZETARG 8/P/IKM/2012: Wykonanie usług drukowania plakatów i wynajmu powierzchni reklamowych na nośnikach typu billboard i citylight

Postępowanie zakończone.

przetarg 6/p/ikm/2013

Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku na potrzeby organizacji projektu „Międzynarodowy Festiwal Literatury. Europejski Poeta Wolności”

Zamawiający informuje, że ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu nr 6/P/IKM/2013 złożył Wykonawca Orbis S.A. (miejsce świadczenia usług: Hotel Novotel Gdańsk Centrum, ul. Pszenna 1, 80-749 Gdańsk).
czytaj dalej…

przetarg 5/p/ikm/2013

Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku


Zamawiający informuje, że:
– w pierwszej części postępowania (świadczenie usług hotelarskich w hotelu o standardzie min. ***), ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Hotel Aureus Mięczkowski Spółka Komandytowa (miejsce świadczenia usług: Best Western Bonum Hotel***, ul. Sieroca 3, 80-839 Gdańsk).
– w drugiej części postępowania (świadczenie usług hotelarskich w hotelu o standardzie min. ****), ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca GSH Q Hotel Sp. z o. o. Sp. k. (miejsce świadczenia usług: Hotel Gran Cru ****, ul. Rycerska 11-12, 80-882 Gdańsk).

5/P/IKM/2013_Pełna informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
5/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
5/P/IKM/2013_SIWZ
5/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 do SIWZ
5/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 do SIWZ
5/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 do SIWZ
5/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 do SIWZ
5/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 do SIWZ

przetarg 4/p/ikm/2013

Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej (4/P/IKM/2013)

4/P/IKM/2013_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

***

Informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami:

Treść zadanych pytań:
1. Czy do siedziby Zamawiającego może dotrzeć firma kurierska w celu rozładunku materiałów poligraficznych?
2. W jakich godzinach jest możliwy wjazd i wyjazd na ulicę, na której mieści się siedziba Zamawiającego?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytania:
Siedziba Zamawiającego znajduje się w Gdańsku na terenie Głównego Miasta – w strefie ograniczonego ruchu pojazdów.
W odpowiedzi na pytanie nr 2 informujemy, że wjazd do tej strefy oraz dojazd do siedziby Zamawiającego jest możliwy codziennie, o każdej porze, jednakże w dni pracujące (tj. od poniedziałku od godz. 9.00 do piątku do godz. 17.00) wymaga posiadania abonamentu lub jednorazowej zgody wydanej przez Straż Miejską w Gdańsku.
W odpowiedzi na pytanie nr 1 informujemy, że firmę kurierską obowiązują te same przepisy miejscowe. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że przedstawiciele firm kurierskich docierają do naszej siedziby bez problemów – żadna z firm kurierskich z którymi dotychczas współpracowaliśmy lub która dowoziła do nas przesyłki, nie zgłaszała w tym zakresie jakichkolwiek trudności lub zastrzeżeń.

***

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem:

Treść zadanego pytania:
Czy zamawiający dysponuje na dzień dzisiejszy całym pakietem plików graficznych do realizacji druków?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie:
Nie. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje żadnym projektem graficznym.
Projekty graficzne będą przygotowywane sukcesywnie w trakcie roku i tak też przekazywane Wykonawcy wybranemu w postępowaniu.
Terminy wykonana poszczególnych rodzajów druku zawarte są w kolumnie 5 tabeli z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. I.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i są liczone od daty przekazania projektów graficznych Wykonawcy.

***

4/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
4/P/IKM/2013_SIWZ
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo – cenowy 
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z oświadczeniem o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 – Oświadczenie innego podmiotu o oddaniu zasobów do dyspozycji Wykonawcy
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 – Wzór umowy

przetarg 3/p/ikm/2013

Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku na potrzeby organizacji projektu „Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańskie spotkania tłumaczy literatury” (18-28.04.2013)

Informujemy, że w dniu 1 marca 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem:

Treść zadanego pytania:
W w związku z ogłoszonym przetargiem PRZETARG 3/P/IKM/2013: Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku na potrzeby organizacji projektu „Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańskie spotkania tłumaczy literatury” (18-28.04.2013), będę wdzięczna za informację na temat szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie:
Szacunkowa wartość zamówienia dla zamówienia podstawowego (tj. 74 osobodoby w terminie 18-28.04.2012 r.) wynosi 17.760 zł brutto (240 zł /osobodoba x 74 doby = 17.760 zł brutto).
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP) o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego tj. do kwoty max. 8.880 zł brutto.
Tym samym całkowita szacunkowa wartość zamówienia wynosi 26.640 zł brutto (17.760 zł + 8.880 zł = 26.640 zł).


3/P/IKM/2013_Odpowiedź na pytanie 01.03.2013 r.

***

3/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
3/P/IKM/2013_SIWZ
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo – cenowy 
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z oświadczeniem o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 – Oświadczenie innego podmiotu o oddaniu zasobów do dyspozycji Wykonawcy
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 – Wzór umowy

przetarg 1/p/ikm/2013

1/P/IKM/2013

Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze dla Instytutu Kultury Miejskiej 

1/P/IKM/2013_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


***
Informujemy, że w dniu 11 lutego 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie (w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zadanego pytania (wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ):
Nie precyzujecie Państwo sposobu dostawy biletów. Czy sposób „dostarczenia zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego” należy rozumieć jako dostawę biletów w formie papierowej, czy wystarczająca jest forma elektroniczna?

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy udziela następującego wyjaśnienia:
Zamawiający dopuszcza dostarczanie biletów w formie elektronicznej.

Ewa Przybojewska
Instytut Kultury Miejskiej

1/P/IKM/2013_Wyjaśnienia treści SIWZ 11.02.2013 

***

1/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
1/P/IKM/2013_SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 do SIWZ

2/p/ikm/2013

Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku na potrzeby organizacji projektu „Aktywna społeczność krajów wyszehradzkich”

2/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
2/P/IKM/2013_SIWZ
2/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 do SIWZ
2/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 do SIWZ
2/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 do SIWZ
2/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 do SIWZ
2/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 do SIWZ

11/P/IKM/2012

Usługi drukowania i dostawy książek dla Instytutu Kultury Miejskiej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

***

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2012 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie (w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zadanego pytania (wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ):
W SIWZ w p I.2.a, raport 3; grudzień – nie wymieniono formatu publikacji. Proszę o podanie formatu tego raportu.

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy udziela następującego wyjaśnienia:
Format: 120×165 mm.

W związku z przywołanymi powyżej wyjaśnieniami, Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków.
Zmieniono treść opisu przedmiotu zamówienia dla Części I, zawartą w Rozdziale I ust. 2 lit. a) poprzez uzupełnienie danych technicznych dla druku ’Raport 3’, określonego w punkcie 3 tabeli.
Zmodyfikowano również odpowiednio Formularz Ofertowo – Cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).
Za utrudnienia przepraszamy.

Instytut Kultury Miejskiej

11/P/IKM/2012_Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 22.11.2012 r.

***

11/P/IKM/2012_Ogłoszenie o zamówieniu

11/P/IKM/2012_SIWZ_Usługi drukowania i dostawy książek 

11/P/IKM/2012_Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowo-cenowy ZMODYFIKOWANY (22.11.2012)
11/P/IKM/2012_Załącznik nr 2 do SIWZ: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
11/P/IKM/2012_Załącznik nr 3 do SIWZ: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
11/P/IKM/2012_Załącznik nr 4 do SIWZ: Wykaz wykonanych usług
11/P/IKM/2012_Załącznik nr 5 do SIWZ: Oświadczenie innego podmiotu
11/P/IKM/2012_Załącznik nr 6 do SIWZ: Wzór umowy 

 Projekt i wykonanie wp-expert