BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Zarządzenie nr 2254/23 Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Miejskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194; zm.: z 2021 r. poz. 2020, z 2023 r. poz. 1662) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 poz. 724), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Miejskiej, z siedzibą Targ Rakowy 11 w Gdańsku.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na jego stronie internetowej;

2) Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Kultury Miejskiej oraz na jego stronie internetowej;

3) w dziennikach lub internetowych wydaniach dzienników, jednym o zasięgu ogólnokrajowym i jednym dzienniku regionalnym;

4) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działań Instytutu Kultury Miejskiej, a w uzasadnionych przypadkach w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz załączniki:Historia zmian
2023-12-07 @ 12:18:42 Łukasz Farysej


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Opublikowano przez Łukasz Farysej
Data udostępnienia 7 grudnia 2023
Projekt i wykonanie wp-expert