BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Rekrutacja: Kierownik Działu administracyjno – technicznego

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Kierownik działu administracyjno – technicznego.

Szukamy osoby, która specjalizuje się w zarządzaniu zespołami i pracownikami technicznymi oraz zespołami i sprawami administracyjnymi.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej oraz przeprowadzka do nowej siedziby

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. Wydajemy m.in. publikacje wokół przekładu, poezję nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności, książki o Gdańsku i tożsamości miasta. Organizujemy debaty, warsztaty oraz szkolenia. W 2023 roku planowane są przenosiny IKM do nowej siedziby – Kunsztu Wodnego – budynku o powierzchni użytkowej 3184 m2 położonego w gdańskim Śródmieściu w sąsiedztwie Forum Gdańsk, która umożliwi rozszerzenie oferty dla publiczności o wydarzenia audiowizualne, performatywne i filmowe oraz prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej w postaci wynajmu przestrzeni, sprzedaży książek, bistro.

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie zespołem Działu techniczno – administracyjnego,
 • kontrola i koordynacja działań z zakresu technicznej obsługi obiektu – siedziby IKM i organizowanych przez IKM wydarzeń,
 • utrzymanie w sprawności technicznej w/w budynku i jego wyposażenia,
 • nadzór nad negocjacjami, podpisaniem i realizacją umów zawieranych przez Dział z podmiotami zewnętrznymi,
 • nadzór nad dokumentacją i działaniami związanymi z ochroną p.poż i bhp,
 • określanie bieżących potrzeb utrzymania eksploatacyjnego obiektu – siedziby IKM – remonty, naprawy, konserwacja,
 • dozór nad obsługą, serwisowaniem oraz dokumentacją urządzeń i systemów dostępnych w obiekcie – siedzibie IKM,
 • współpraca z Urzędem Miasta Gdańska i podległymi mu jednostkami m.in. Gdańskie Nieruchomości, Biura Prezydenta ds. Kultury, ZDiZ, oraz innymi pozostałymi organizacjami zewnętrznymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu,
 • kontrola i zarządzanie obsługą systemu BMS w obiekcie – siedzibie IKM,
 • przyjmowanie i załatwienie spraw interwencyjnych oraz zgłoszeń awaryjnych związanych z eksploatacją budynku i terenu przyległego,
 • nadzór nad obsługą obiektu w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji, SAP, CCTV, SKD, SSWiN, DSO, instalacji sanitarnych i innych w obiekcie,
 • udział w czynnościach przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjno- remontowych w budynku – siedzibie IKM,
 • opracowywanie rocznych planów utrzymania obiektu, planów inwestycyjnych oraz tworzenie sprawozdań w tym zakresie,
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem spraw w zakresie podatków i opłat od nieruchomości,
 • zarządzanie budżetem Działu techniczno- administracyjnego z zachowaniem zasad przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz wyznaczonych limitów finansowych,
 • inne zlecone przez przełożonego polecenia w zakresie technicznej obsługi budynku– siedziby IKM.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami i organizowaniu pracy pracowników technicznych i administracyjnych,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej i podległych pracowników.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej, w szczególności w instytucji kultury,
 • doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Kierownik Działu administracyjno – technicznego w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 28 listopada 2022 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie rekrutacja Kierownik Działu adm-techn IKM

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2022

 

Rekrutacja: Sekretarz / Sekretarka

Instytut Kultury Miejskiej, samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko sekretarz/sekretarka.

Szukamy osoby, która będzie pełniła rolę administracyjną, organizacyjną i wspierającą pracę zespołu instytucji. Poszukujemy osoby, która chce poznać specyfikę i działania instytucji kultury, ale też która sprawnie organizuje własną pracę, rzetelnie i z zaangażowaniem podchodzi do powierzonych jej zadań, skutecznie wesprze osoby zarządzające instytucją.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa.
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i przewodniczki, Gdańskie Miniatury, projekty herstoryczne Metropolitanka), oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, Miejsca, Sekrety). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia, webinary. Badamy kulturę, rozpowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje.

Od 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego.

Zakres zadań:

 • obsługa administracyjno-organizacyjna sekretariatu oraz kompleksowa organizacja pracy biura
 • koordynacja obiegu dokumentów
 • prowadzenie kalendarza instytucji, kontakt z publicznością i współpracownikami instytucji
 • obsługa i prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zarządzeń i innych dokumentów służbowych oraz dbałość o ich prawidłowe przechowywanie
 • przygotowywanie przesyłek pocztowych i kurierskich
 • przyjmowanie gości instytucji oraz obsługa telefonów
 • udzielanie merytorycznych informacji dotyczących działalności Instytutu Kultury Miejskiej
 • przygotowywanie pism wychodzących z instytucji
 • archiwizacja dokumentów, zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej
 • obsługa urządzeń biurowych na potrzeby funkcjonowania biura i zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania
 • współpraca z dostawcami usług
 • inne prace administracyjno-biurowe

Wymagania:

 • umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność w wykonywania powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone obowiązki
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook, Teams)
 • praca w pełnym wymiarze godzin (9.00 – 17.00)
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane:

 • chęć włączania się w kreatywne działania instytucji
 • znajomość języka ukraińskiego
 • doświadczenia związane z pracą w instytucji publicznej
 • znajomość programów elektronicznej obsługi dokumentów

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole,
 • pracę w centrum Gdańska

Oferowane wynagrodzenie: 3800 – 4000 zł brutto.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Sekretarka/Sekretarz prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl do 15 kwietnia 2022 roku. Prosimy o dołączenie listu motywacyjnego z informacją dlaczego chciałby Pan/Pani pracować w Instytucie Kultury Miejskiej. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: CV z listem i rozmowa. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pana/Pani aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zamieszczony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO

Ogłoszenie rekrutacja sekretariat IKM

 

Rekrutacja: Specjalista/Specjalistka ds. komunikacji

Specjalista/Specjalistka ds. komunikacji w Instytucie Kultury Miejskiej

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. komunikacji – do prowadzenia mediów społecznościowych.

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesują nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej, różne praktyki uczestnictwa i aktywności. Zachęcamy do odkrywania miasta poprzez alternatywne spacery (Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Metropolitanka, Gdańskie Miniatury) oraz tematyczne cykle wykładów o mieście, architekturze i historii. Aktywizujemy mieszkańców i mieszkanki, inspirujemy do poznawania miejskich przestrzeni poprzez działania artystyczne (Miejsca, Narracje, Sekrety), wydajemy publikacje, w Obserwatorium Kultury prowadzimy badania nad miastem i kulturą. Organizujemy festiwal literacki Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskie Spotkania Literackie Odnalezione w Tłumaczeniu. Wspieramy kadry kultury, organizując warsztaty, szkolenia i konferencje (Marketing w Kulturze).

Do zadań Specjalisty/ Specjalistki ds. komunikacji będzie należało:

 • prowadzenie działań w zakresie promocji wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej z wykorzystaniem narzędzi e-marketingu,
 • prowadzenie profilu IKM na portalach: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter,
 • tworzenie planów tygodniowych komunikacji według strategii komunikacyjnej Instytutu,
 • opracowywanie treści postów i materiałów graficznych dotyczących projektów Instytutu Kultury Miejskiej,
 • opracowywanie razem z pozostałymi pracownikami Działu Komunikacji koncepcji promocji projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, grafika, dziennikarstwo, kulturoznawstwo),
 • umiejętność obsługi stron internetowych: dodawanie i edycja tekstów, grafik, video, etc.;
 • doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych: praktyczna umiejętność redagowania krótkich tekstów, tworzenie harmonogramów publikacji postów, obsługa serwisów Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, Tik Tok;
 • obsługa programów graficznych umożliwiająca tworzenie prostych grafik.

Mile widziane:

 • doświadczenie w obszarze fotografii,
 • doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę początkowo na okres 3 miesięcy z opcją przedłużenia
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole, otwartym na pomysły i inspiracje.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalisty/specjalistki ds. komunikacji prosimy o przesyłanie CV poprzez serwis Pracuj.pl lub na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 14 marca 2022 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała trzy etapy: CV, zadanie rekrutacyjne oraz rozmowa. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pana/Pani aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO

Ogłoszenie Specjalista/Specjalistka ds komunikacjiProjekt i wykonanie wp-expert