BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2024 rok

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP Zamawiający zamieszcza aktualizację planu zamówień publicznych na 2024 rok. Aktualizacja została zamieszczona w dniu 16.05.2024r. zgodnie z ogłoszeniem 2024/BZP 00034679/02/P. Link do aktualizacji planu EZamowienia

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok

Na podstawie art. 23 Ustawy Pzp zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok zgodnie z ogłoszeniem BZP 2023/BZP nr 00478745/01/P z dnia 6.11.2023r.

Aktualizacja planu zgodnie z ogłoszeniem BZP 2023/BZP nr 00478745/02/P z dnia 13.12.2023r.

Aktualizacja planu zgodnie z ogłoszeniem BZP 2023/BZP nr 00478745/03/P z dnia 21.12.2023r.

Plany i aktualizacje dostępne pod linkiem: EZamowienia

Plan zamówień publicznych na 2024 rok

Zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp Zamawiający Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku ul. Targ Rakowy 11; 80-806 Gdańsk publikuje Plan zamówień publicznych na 2024 rok zamieszczony w dniu 13.01.2024r. w BZP nr 00034679/01/P. Plan dostępny jest pod linkiem: EZamowienia

Informacja o aktualnych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Pzp

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji – dalej zwane „postępowaniem” – na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku

Termin składania ofert: 13.02.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest przez na platformie eZamowienia

www.ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2024/BZP 00092060/01 z dnia 05 lutego 2024 r.

https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd64ec06-c463-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Informacja o zakończonych postępowaniach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji – dalej zwane „postępowaniem” – na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku (Kunszt Wodny), mieszącego się przy ul. Targ Rakowy 11 w Gdańsku, oraz odśnieżania, usuwania oblodzenia i śliskości nawierzchni terenu zewnętrznego

Termin składania ofert: 16.11.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest przez na platformie eZamowienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00eca7e5-7cdd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2022

W 2022 r., zgodnie z przyjętym planem finansowym, w Instytucie Kultury Miejskiej nie są planowane zamówienia o wartości powyżej 130 000 zł netto lub inne zamówienia udzielane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2019 ze zm.).

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

W 2021 r., zgodnie z przyjętym planem finansowym, w Instytucie Kultury Miejskiej nie są planowane zamówienia o wartości powyżej 130 000 zł netto lub inne zamówienia udzielane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2019 ze zm.).Projekt i wykonanie wp-expert