BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. księgowości

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – samorządowa instytucja kultury poszukuje: specjalisty/specjalistki ds. księgowości

Wymagania

 • posiadanie doświadczenia zawodowego zgodnego z zakresem obowiązków lub udokumentowana praktyka w dziale księgowości,
 • obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • wykształcenie kierunkowe, co najmniej średnie z zakresu: finanse, rachunkowość, ekonomia
 • obsługa programów Symfonia Handel, Symfonia Środki Trwałe
 • znajomość Ustawy o Rachunkowości
 • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista,

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie pod względem księgowym towarów, materiałów i wydawnictw promocyjnych,
 • ustalanie kosztu własnego sprzedaży produktów własnych IKM
 • prowadzenie wewnętrznych rejestrów umów,
 • archiwizacja dokumentacji księgowej i finansowej,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • monitorowanie stanu należności,
 • naliczanie odsetek od przeterminowanych należności, wystawianie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty
 • prowadzenie obiegu dokumentów księgowych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami
 • sprawdzanie prawidłowości i kompletności dokumentów księgowych,
 • sprawowanie kontroli nad prawidłowością dokumentów księgowych tj. ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami,
 • przekazywanie dokumentów księgowych do podpisu upoważnionym osobom,
 • uzgadnianie poprawności stanów kont księgowych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,
 • pomoc w przygotowaniu wewnętrznych i zewnętrznych raportów finansowych oraz sprawozdań,
 • współpraca przy sporządzaniu sprawozdań i planów finansowych,
 • przygotowywanie sprawozdań, zestawień i analiz na potrzeby Głównego Księgowego/Głównej Księgowej,
 • współpraca z pracownikami Instytucji w celu prawidłowego realizowania obowiązków służbowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w sposób zapewniający terminowe, rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5-1,0 etat
 • praca w godzinach 8-16,
 • wynagrodzenie w wymiarze 5400-6000 brutto w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji (w tym dodatek stażowy), wysokość wynagrodzenia podana dla 1 etatu – ulega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku niepełnego etatu
 • miejsce pracy: siedziba IKM

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres:
Instytut Kultury Miejskiej ul. Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk lub e-mailem: praca@ikm.gda.plProsimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883). Termin składania aplikacji: 24 maja 2024 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.
W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 11 80-806 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl.
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, dane do korespondencji: jak w punkcie powyżej adres e-mail: iodo@ikm.gda.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji (o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i przedawnienia roszczeń, a w wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od daty przekazania nam danych lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl  lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. badań

Stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. badań

Szukamy badacza/badaczki zainteresowanego/zainteresowanej kulturą, antropologią miasta, urbanistyką i dołączeniem do zespołu Obserwatorium Kultury w Instytucie Kultury Miejskiej. 

W pracy z nami dobrze odnajdą się osoby, które: 

 • interesują się badaniami miejskimi, badaniami kultury, trendami,
 • mają analityczne podejście do problemów,
 • posiadają chęć uczenia się i przekazywania wiedzy, 
 • są zainteresowani tym, aby wiedza z badań była upowszechniana i stosowana,
 • dobrze współpracują w zespole i komunikują się ze współpracownikami, 
 • potrafią opisywać skomplikowane idee w przystępny sposób.

W pracy przydadzą się:

 • znajomość technik badań ilościowych i jakościowych, 
 • analiza statystyczna danych
 • doświadczenie badawcze,
 • wykształcenie wyższe, preferowane: socjologia, etnologia, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (obowiązkowa),
 • otwartość na różnorodność projektów – umiejętność szybkiego zdobywania wiedzy.

Oferujemy: 

 • początkowo pracę na umowę zlecenie, a następnie etat (umowa na zastępstwo)
 • możliwość rozwoju zawodowego przez szkolenia, konferencje, seminaria, 
 • możliwość rozwoju pasji i zainteresowań badawczych związanych z kulturą miejską, 
 • możliwość wpływu na kształtowanie kulturowego krajobrazu miasta i wsparcie sektora kultury wiedzą ,
 • wynagrodzenie całkowite w wysokości 5000 -5600 zł brutto. 

Zakres obowiązków: 

Osoba, która dołączy do nas będzie zajmować się między innymi: 

 • Projektowaniem i realizacją badań kultury miejskiej, jej twórców i publiczności, aspektów społecznych, ekonomicznych,
 • Współpracą przy projektowaniu i realizacji badań diagnostycznych i ewaluacyjnych związanych z działalnością instytutu,
 • Projektowaniem i organizacją wydarzeń rozwijających kompetencje kadr kultury w oparciu o wiedzę i badania,
 • Organizacją wykładów, warsztatów, spotkań, seminariów upowszechniających wiedzę na temat kultury miejskiej,
 • Współpracą przy promocji i komunikacji działań Obserwatorium Kultury.

Kandydatów i kandydatki prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego z dookreśleniem zainteresowań badawczych, optymalnie propozycji projektów badawczych, które chciałby/chciałaby realizować. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista/specjalistka ds. badań w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 24 kwietnia 2024 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika/Kierowniczki zespołu ds. komunikacji

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Kierownik/Kierowniczka zespołu ds. komunikacji


Działalność Instytutu Kultury Miejskiej:
Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa.
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Gdańskie Miniatury, Metropolitanka) oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje- Instalacje i Interwencje w przestrzeni publicznej). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. Jestęśmy operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego oraz Gdańskiej Komisji Filmowej. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia. Badamy kulturę i rozpowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje i prowadzimy księgarnię. Instytut Kultury Miejskiej działa przy ul. Targ Rakowy 11, gdzie prowadzimy Punkt informacji Kulturalnej, kino, spotkania, debaty,  kameralne koncerty czy działania performatywne.

Osoba na stanowisku Kierownik/Kierowniczka zespołu ds. komunikacji będzie odpowiedzialna za:

– współtworzenie i wdrażanie strategii komunikacji i promocji  dla prowadzonych w IKM projektów,
– przygotowywanie i prowadznie działań promocyjnych,
– planowanie i koordynacja kampanii marketingowych,
– utrzymywanie i rozbudowywanie relacji z dziennikarzami, liderami opinii i ekspertami,
– organizację konferencji prasowych/wydarzeń specjalnych/eventów, itp.,
– tworzenie informacji prasowych, newsletterów, materiałów informacyjnych oraz materiałów promocyjno-reklamowych,
– nadzór  nad prowadzeniem strony internetowej i portalami społecznościowymi IKM,
– monitoring mediów i ocenę skuteczności prowadzonych działań, reagowaniem na zaistniałe wydarzenia medialne,
– bieżącą współpraca z kluczowymi partnerami, współpracownikami i dostawcami  zewnętrznymi
– koordynację działań Punktu Informacji Kulturalnej,
– pozyskiwanie publiczności oraz kanałów dotarcia do nowych odbiorców,
– inicjowanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
– inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu Komunikacji z pozostałymi działami IKM przy realizowanych projektach,
– nadzór nad efektywnym gospodarowaniem budżetem Działu komunikacji,
– planowanie i koordynowanie pracy Działu oraz zarządzanie podległymi pracownikami,
– przygotowywanie planów, sprawozdań, raportów z wykonanych zadań.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, dziennikarstwo, kulturoznawstwo)
– minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komunikacji, promocji, marketingu,
– znajomość rynku i narzędzi marketingowych,
– praktyczna znajomość zasad tworzenia i wdrażania planów promocji i komunikacji,
– doskonałe posługiwanie się polszczyzną i językiem angielskim w mowie i piśmie,
– doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych,
– kreatywność, otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań,
– swoboda w wystąpieniach publicznych – umiejętność prowadzenia prezentacji, moderowania dyskusji,
– wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji,
– bardzo dobra organizacja pracy.

Mile widziane:
– doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektami
– doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym

Oferujemy:
– pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole, otwartym na pomysły i inspiracje
– przestrzeń do kreowania i realizacji własnych pomysłów komunikacyjnych i poszukiwania niestandardowych rozwiązań
– zatrudnienie na umowę o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i /lub nieokreślony
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udziału w szkoleniach i warsztatach,
– elastyczny czas pracy
– wynagrodzenie całkowite w wysokości 6500 zł – 7500 zł brutto uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji
– miejsce pracy: siedziba IKM, ul. Targ Rakowy 11

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Kierownik/Kierowniczka zespołu ds. komunikacji prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 25 marca 2024 (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.


,Projekt i wykonanie wp-expert