BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

przetarg 6/p/ikm/2013

Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku na potrzeby organizacji projektu „Międzynarodowy Festiwal Literatury. Europejski Poeta Wolności”

Zamawiający informuje, że ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu nr 6/P/IKM/2013 złożył Wykonawca Orbis S.A. (miejsce świadczenia usług: Hotel Novotel Gdańsk Centrum, ul. Pszenna 1, 80-749 Gdańsk).
czytaj dalej…

przetarg 5/p/ikm/2013

Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku


Zamawiający informuje, że:
– w pierwszej części postępowania (świadczenie usług hotelarskich w hotelu o standardzie min. ***), ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Hotel Aureus Mięczkowski Spółka Komandytowa (miejsce świadczenia usług: Best Western Bonum Hotel***, ul. Sieroca 3, 80-839 Gdańsk).
– w drugiej części postępowania (świadczenie usług hotelarskich w hotelu o standardzie min. ****), ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca GSH Q Hotel Sp. z o. o. Sp. k. (miejsce świadczenia usług: Hotel Gran Cru ****, ul. Rycerska 11-12, 80-882 Gdańsk).

5/P/IKM/2013_Pełna informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
5/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
5/P/IKM/2013_SIWZ
5/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 do SIWZ
5/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 do SIWZ
5/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 do SIWZ
5/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 do SIWZ
5/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 do SIWZ

przetarg 4/p/ikm/2013

Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej (4/P/IKM/2013)

4/P/IKM/2013_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

***

Informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami:

Treść zadanych pytań:
1. Czy do siedziby Zamawiającego może dotrzeć firma kurierska w celu rozładunku materiałów poligraficznych?
2. W jakich godzinach jest możliwy wjazd i wyjazd na ulicę, na której mieści się siedziba Zamawiającego?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytania:
Siedziba Zamawiającego znajduje się w Gdańsku na terenie Głównego Miasta – w strefie ograniczonego ruchu pojazdów.
W odpowiedzi na pytanie nr 2 informujemy, że wjazd do tej strefy oraz dojazd do siedziby Zamawiającego jest możliwy codziennie, o każdej porze, jednakże w dni pracujące (tj. od poniedziałku od godz. 9.00 do piątku do godz. 17.00) wymaga posiadania abonamentu lub jednorazowej zgody wydanej przez Straż Miejską w Gdańsku.
W odpowiedzi na pytanie nr 1 informujemy, że firmę kurierską obowiązują te same przepisy miejscowe. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że przedstawiciele firm kurierskich docierają do naszej siedziby bez problemów – żadna z firm kurierskich z którymi dotychczas współpracowaliśmy lub która dowoziła do nas przesyłki, nie zgłaszała w tym zakresie jakichkolwiek trudności lub zastrzeżeń.

***

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem:

Treść zadanego pytania:
Czy zamawiający dysponuje na dzień dzisiejszy całym pakietem plików graficznych do realizacji druków?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie:
Nie. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje żadnym projektem graficznym.
Projekty graficzne będą przygotowywane sukcesywnie w trakcie roku i tak też przekazywane Wykonawcy wybranemu w postępowaniu.
Terminy wykonana poszczególnych rodzajów druku zawarte są w kolumnie 5 tabeli z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. I.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i są liczone od daty przekazania projektów graficznych Wykonawcy.

***

4/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
4/P/IKM/2013_SIWZ
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo – cenowy 
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z oświadczeniem o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 – Oświadczenie innego podmiotu o oddaniu zasobów do dyspozycji Wykonawcy
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 – Wzór umowy

przetarg 3/p/ikm/2013

Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku na potrzeby organizacji projektu „Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańskie spotkania tłumaczy literatury” (18-28.04.2013)

Informujemy, że w dniu 1 marca 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem:

Treść zadanego pytania:
W w związku z ogłoszonym przetargiem PRZETARG 3/P/IKM/2013: Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku na potrzeby organizacji projektu „Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańskie spotkania tłumaczy literatury” (18-28.04.2013), będę wdzięczna za informację na temat szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie:
Szacunkowa wartość zamówienia dla zamówienia podstawowego (tj. 74 osobodoby w terminie 18-28.04.2012 r.) wynosi 17.760 zł brutto (240 zł /osobodoba x 74 doby = 17.760 zł brutto).
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP) o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego tj. do kwoty max. 8.880 zł brutto.
Tym samym całkowita szacunkowa wartość zamówienia wynosi 26.640 zł brutto (17.760 zł + 8.880 zł = 26.640 zł).


3/P/IKM/2013_Odpowiedź na pytanie 01.03.2013 r.

***

3/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
3/P/IKM/2013_SIWZ
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo – cenowy 
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z oświadczeniem o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 – Oświadczenie innego podmiotu o oddaniu zasobów do dyspozycji Wykonawcy
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 – Wzór umowy

przetarg 1/p/ikm/2013

1/P/IKM/2013

Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze dla Instytutu Kultury Miejskiej 

1/P/IKM/2013_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


***
Informujemy, że w dniu 11 lutego 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie (w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zadanego pytania (wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ):
Nie precyzujecie Państwo sposobu dostawy biletów. Czy sposób „dostarczenia zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego” należy rozumieć jako dostawę biletów w formie papierowej, czy wystarczająca jest forma elektroniczna?

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy udziela następującego wyjaśnienia:
Zamawiający dopuszcza dostarczanie biletów w formie elektronicznej.

Ewa Przybojewska
Instytut Kultury Miejskiej

1/P/IKM/2013_Wyjaśnienia treści SIWZ 11.02.2013 

***

1/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
1/P/IKM/2013_SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 do SIWZ
1/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 do SIWZ

2/p/ikm/2013

Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku na potrzeby organizacji projektu „Aktywna społeczność krajów wyszehradzkich”

2/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
2/P/IKM/2013_SIWZ
2/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 do SIWZ
2/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 do SIWZ
2/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 do SIWZ
2/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 do SIWZ
2/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 do SIWZProjekt i wykonanie wp-expert