BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

przetarg 4/p/ikm/2013

Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej (4/P/IKM/2013)

4/P/IKM/2013_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

***

Informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami:

Treść zadanych pytań:
1. Czy do siedziby Zamawiającego może dotrzeć firma kurierska w celu rozładunku materiałów poligraficznych?
2. W jakich godzinach jest możliwy wjazd i wyjazd na ulicę, na której mieści się siedziba Zamawiającego?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytania:
Siedziba Zamawiającego znajduje się w Gdańsku na terenie Głównego Miasta – w strefie ograniczonego ruchu pojazdów.
W odpowiedzi na pytanie nr 2 informujemy, że wjazd do tej strefy oraz dojazd do siedziby Zamawiającego jest możliwy codziennie, o każdej porze, jednakże w dni pracujące (tj. od poniedziałku od godz. 9.00 do piątku do godz. 17.00) wymaga posiadania abonamentu lub jednorazowej zgody wydanej przez Straż Miejską w Gdańsku.
W odpowiedzi na pytanie nr 1 informujemy, że firmę kurierską obowiązują te same przepisy miejscowe. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że przedstawiciele firm kurierskich docierają do naszej siedziby bez problemów – żadna z firm kurierskich z którymi dotychczas współpracowaliśmy lub która dowoziła do nas przesyłki, nie zgłaszała w tym zakresie jakichkolwiek trudności lub zastrzeżeń.

***

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem:

Treść zadanego pytania:
Czy zamawiający dysponuje na dzień dzisiejszy całym pakietem plików graficznych do realizacji druków?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie:
Nie. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje żadnym projektem graficznym.
Projekty graficzne będą przygotowywane sukcesywnie w trakcie roku i tak też przekazywane Wykonawcy wybranemu w postępowaniu.
Terminy wykonana poszczególnych rodzajów druku zawarte są w kolumnie 5 tabeli z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. I.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i są liczone od daty przekazania projektów graficznych Wykonawcy.

***

4/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
4/P/IKM/2013_SIWZ
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo – cenowy 
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z oświadczeniem o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 – Oświadczenie innego podmiotu o oddaniu zasobów do dyspozycji Wykonawcy
4/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 – Wzór umowyHistoria zmian
2014-04-24 @ 13:43:53 wp-expert


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Ewa Przybojewska
Opublikowano przez wp-expert
Data udostępnienia 26 kwietnia 2013
Projekt i wykonanie wp-expert