BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

przetarg 3/p/ikm/2013

Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku na potrzeby organizacji projektu „Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańskie spotkania tłumaczy literatury” (18-28.04.2013)

Informujemy, że w dniu 1 marca 2013 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem:

Treść zadanego pytania:
W w związku z ogłoszonym przetargiem PRZETARG 3/P/IKM/2013: Świadczenie usług hotelarskich w Gdańsku na potrzeby organizacji projektu „Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańskie spotkania tłumaczy literatury” (18-28.04.2013), będę wdzięczna za informację na temat szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie:
Szacunkowa wartość zamówienia dla zamówienia podstawowego (tj. 74 osobodoby w terminie 18-28.04.2012 r.) wynosi 17.760 zł brutto (240 zł /osobodoba x 74 doby = 17.760 zł brutto).
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP) o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego tj. do kwoty max. 8.880 zł brutto.
Tym samym całkowita szacunkowa wartość zamówienia wynosi 26.640 zł brutto (17.760 zł + 8.880 zł = 26.640 zł).


3/P/IKM/2013_Odpowiedź na pytanie 01.03.2013 r.

***

3/P/IKM/2013_Ogłoszenie o zamówieniu
3/P/IKM/2013_SIWZ
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo – cenowy 
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z oświadczeniem o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 4 – Oświadczenie innego podmiotu o oddaniu zasobów do dyspozycji Wykonawcy
3/P/IKM/2013_Załącznik nr 5 – Wzór umowyHistoria zmian
2014-04-24 @ 13:45:34 wp-expert


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Ewa Przybojewska
Opublikowano przez wp-expert
Data udostępnienia 1 marca 2013
Projekt i wykonanie wp-expert