BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

01/P/IKM/2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę mebli i wyposażenia wnętrz dla Instytutu Kultury Miejskiej

Instytut Kultury Miejskiej informuje, że w dniu 20.10.2018 r. postępowanie – przetarg nieograniczony nr 01/P/IKM/2018 został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

01:P:IKM:2018_Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli i wyposażenia wnętrz.

Meble i artykuły wyposażenia wnętrz objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone są do przyszłej siedziby IKM – budynku Kunsztu Wodnego przy Targu Rakowym 11 w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 części. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, tj. Wykonawcy mogą składać ofertę na wybrane części zamówienia lub na wszystkie części.

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w formie pisemnej, w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązaniu są przesłać w formie elektronicznej wypełniony Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wg wzoru – Załącznika nr 4 do SIWZ.

01:P:IKM:2018_SIWZ Dostawa mebli i wyposażenia wnętrz Kunszt Wodny

01:P:IKM:2018_Zał. 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

01:P:IKM:2018_Zał. 1 do SIWZ – Formularz ofertowy – wersja edytowalna DOC

01:P:IKM:2018_Zał. 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

01:P:IKM:2018_Zał. 3 do SIWZ – STWIOR

01:P:IKM:2018_Zał. 4 do SIWZ – JEDZ

01:P:IKM:2018_Zał. 5 do SIWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa

01:P:IKM:2018_Zał. 6 do SIWZ – Wykaz dostaw

01:P:IKM:2018_Zał. 7 do SIWZ – Wzór umowy z załącznikami

01:P:IKM:2018_Ogłoszenie o zamówieniuHistoria zmian
2018-10-20 @ 11:32:00 Ewa Przybojewska
2018-10-12 @ 23:01:51 Ewa Przybojewska
2018-10-12 @ 22:59:07 Ewa Przybojewska


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Ewa Przybojewska
Opublikowano przez Ewa Przybojewska
Data udostępnienia 12 października 2018
Projekt i wykonanie wp-expert