BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. księgowości

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – samorządowa instytucja kultury poszukuje: specjalisty/specjalistki ds. księgowości

Wymagania

 • posiadanie doświadczenia zawodowego zgodnego z zakresem obowiązków lub udokumentowana praktyka w dziale księgowości,
 • obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • wykształcenie kierunkowe, co najmniej średnie z zakresu: finanse, rachunkowość, ekonomia
 • obsługa programów Symfonia Handel, Symfonia Środki Trwałe
 • znajomość Ustawy o Rachunkowości
 • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista,

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie pod względem księgowym towarów, materiałów i wydawnictw promocyjnych,
 • ustalanie kosztu własnego sprzedaży produktów własnych IKM
 • prowadzenie wewnętrznych rejestrów umów,
 • archiwizacja dokumentacji księgowej i finansowej,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • monitorowanie stanu należności,
 • naliczanie odsetek od przeterminowanych należności, wystawianie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty
 • prowadzenie obiegu dokumentów księgowych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami
 • sprawdzanie prawidłowości i kompletności dokumentów księgowych,
 • sprawowanie kontroli nad prawidłowością dokumentów księgowych tj. ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami,
 • przekazywanie dokumentów księgowych do podpisu upoważnionym osobom,
 • uzgadnianie poprawności stanów kont księgowych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,
 • pomoc w przygotowaniu wewnętrznych i zewnętrznych raportów finansowych oraz sprawozdań,
 • współpraca przy sporządzaniu sprawozdań i planów finansowych,
 • przygotowywanie sprawozdań, zestawień i analiz na potrzeby Głównego Księgowego/Głównej Księgowej,
 • współpraca z pracownikami Instytucji w celu prawidłowego realizowania obowiązków służbowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w sposób zapewniający terminowe, rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5-1,0 etat
 • praca w godzinach 8-16,
 • wynagrodzenie w wymiarze 5400-6000 brutto w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji (w tym dodatek stażowy), wysokość wynagrodzenia podana dla 1 etatu – ulega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku niepełnego etatu
 • miejsce pracy: siedziba IKM

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres:
Instytut Kultury Miejskiej ul. Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk lub e-mailem: praca@ikm.gda.plProsimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883). Termin składania aplikacji: 24 maja 2024 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.
W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 11 80-806 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl.
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, dane do korespondencji: jak w punkcie powyżej adres e-mail: iodo@ikm.gda.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji (o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i przedawnienia roszczeń, a w wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od daty przekazania nam danych lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl  lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.


Historia zmian
2024-05-15 @ 08:39:46 Łukasz Farysej


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Opublikowano przez Łukasz Farysej
Data udostępnienia 15 maja 2024
Projekt i wykonanie wp-expert