BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Miejskiej

ZARZĄDZENIE NR 1017/24 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Miejskiej


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), art. 16 ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724), zarządza się, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Miejskiej. Treść informacji stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Informacja, o której mowa w §1, zostanie podana do publicznej wiadomości pracownikom Instytutu Kultury Miejskiej w sposób przyjęty w tej instytycji oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Prezydenta ds. Kultury.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA SEKRETARZ MIASTA GDAŃSKA
Danuta Janczarek

Załącznik do zarządzenia Nr 1017/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2024 r.
Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Miejskiej

1. Prezydent Miasta Gdańska podaje informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Miejskiej, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Targ Rakowy 11.

2. Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego: lipiec 2024.

3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: styczeń 2025.

4. Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie bip.gdansk.pl oraz pracownikom Instytutu Kultury Miejskiej, w sposób przyjęty w tej instytucji.

5. Wymagania kwalifikacyjne na ww. stanowisko zostaną określone w ogłoszeniu o konkursie.
z up. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA SEKRETARZ MIASTA GDAŃSKA
Danuta JanczarekHistoria zmian
2024-06-07 @ 20:41:52 Łukasz Farysej
2024-06-07 @ 20:41:19 Łukasz Farysej
2024-06-07 @ 20:40:51 Łukasz Farysej


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Opublikowano przez Łukasz Farysej
Data udostępnienia 7 czerwca 2024
Projekt i wykonanie wp-expert