BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

11/P/IKM/2012

Usługi drukowania i dostawy książek dla Instytutu Kultury Miejskiej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

***

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2012 r., jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie (w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zadanego pytania (wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ):
W SIWZ w p I.2.a, raport 3; grudzień – nie wymieniono formatu publikacji. Proszę o podanie formatu tego raportu.

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy udziela następującego wyjaśnienia:
Format: 120×165 mm.

W związku z przywołanymi powyżej wyjaśnieniami, Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków.
Zmieniono treść opisu przedmiotu zamówienia dla Części I, zawartą w Rozdziale I ust. 2 lit. a) poprzez uzupełnienie danych technicznych dla druku ’Raport 3’, określonego w punkcie 3 tabeli.
Zmodyfikowano również odpowiednio Formularz Ofertowo – Cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).
Za utrudnienia przepraszamy.

Instytut Kultury Miejskiej

11/P/IKM/2012_Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 22.11.2012 r.

***

11/P/IKM/2012_Ogłoszenie o zamówieniu

11/P/IKM/2012_SIWZ_Usługi drukowania i dostawy książek 

11/P/IKM/2012_Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowo-cenowy ZMODYFIKOWANY (22.11.2012)
11/P/IKM/2012_Załącznik nr 2 do SIWZ: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
11/P/IKM/2012_Załącznik nr 3 do SIWZ: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
11/P/IKM/2012_Załącznik nr 4 do SIWZ: Wykaz wykonanych usług
11/P/IKM/2012_Załącznik nr 5 do SIWZ: Oświadczenie innego podmiotu
11/P/IKM/2012_Załącznik nr 6 do SIWZ: Wzór umowy 

 Historia zmian
24 kwietnia 2014 o 13:54:31 wp-expert


Informacje o treści
Wytworzyono przez
Ewa Przybojewska
Opublikowano przez wp-expert
Data udostępnienia 12 grudnia 2012
Projekt i wykonanie wp-expert